Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 237 kayıt bulunmuştur Gösterilen 140-160 / Aktif Sayfa : 8
 %  50
Hac ve Umre Rehberi; Kur'an ve Sünnet'in Işığında
İslamın beş temel esasından biri olan Hac ve Umre ibadetleri meşakkatli ibadetler oldukları gibi, ahkâmâtının öğrenilmesi zor olan ibadetler. Bu iki ibadetin karışık hükümlerini oldukça başarılı bir şekilde sunan Said el-Kahtanî eserini 25 bahis olarak taksim ettikten sonra adım adım hac yolculuğunu bu günün insanına kolay gelecek bir tertiple sunmaktadır. Kitaptaki önemli bir özellik Kitap ve sünnetten delilleri zikretmeye önem vermesidir.
10 TL. 20 TL.
 %  50
Siyer-i Nebi Konusunda 40 Hadis
GENÇLERE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HAYATINI HADİSLERLE ÖĞRETEN KİTAP Bu kitap; gençler için, örneğimiz, önderimiz ve rehberimiz olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını/Siyer-i Nebî'yihadisler vasıtasıyla öğrenmelerini sağlayacak bir vesile olması için yazılmıştır. Zira Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: ?Andolsun, Allah'ın Rasûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.(Ahzab, 21) Bu kitap; gençler içi
10 TL. 20 TL.
 %  50
Ticaret İlmihali; Müslüman Tacirin Bilmesi Gereken Konular
ÇAĞDAŞ EKONOMİK KURUM, KAVRAM VE YAPILARA İSLAMÎ AÇIDAN BAKIŞ Ticaretin de İslâm şeriatı çerçevesinde temiz ve Rabbanî olmasını sağlayan ahlâkî ilkeleri vardır. Bu ilkeler sayesinde tamahkârlıktan, bencillikten uzak tutulur, toplumun inşa edilmesi ve başkalarıyla karşılıklı merhamete dayalı ilişkiler kurulması için bir araç haline getirilir.Bütün bu ilkelerle yürütülecek ticarette esas olan ise Müslümanın kalbinde yer eden şu kesin kanaattir: Mal, esası itibarıyla Allah'ın malıdır, insanlar da o mal üzerind
42.5 TL. 85 TL.
 %  50
Dikkat! Alimlerin Eti Zehirlidir
Bu kitap; Âlimler hakkında uygunsuz laf söylemeyi ve yazı yazmayı adet edinenlere... İlmiyle amil âlimleri karalamayı kendilerine yol edinerek onları töhmet altında bırakanlara, ifadelerini olmayacak şekilde yorumlayanlara ve bütün güçleriyle âlimlerin üzerine yürüyenlere İlim ehline karşı koymak ve onlara kötülük iliştirmek üzere tüm azim ve enerjilerini harcayanlara şunları söylüyor: * Şunu bilin ki âlimlerin etleri zehirlidir ve onların değerini düşürmeye çalışanlar hakkında Allahın hükümleri bellidir. *
6 TL. 12 TL.
 %  50
Kur'an ve Sünnet'ten Delilleriyle| Sorulu Cevaplı Oruç İlmihali (Ciltli)
İslamın temelleri mesabesindeki beş esastan biri olan oruç hakkındaki bu muazzam eser Kitap ve Sünnetten deliller ile alimlerin kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Oruç ile ilgili akla gelebilecek hemen her meseleyi kapsamlıca ele alan eser oruç hakkında başka hiçbir esere ihtiyaç bırakmayacak genişliktedir.
50 TL. 100 TL.
 %  50
Ehli Sünnetten Şia'ya - Kalpten Kalbe
islami ilimlerden dolayı ızdırap çeken bir gönül adamının kaleminden çıkan bu eser, her satırı, gerçekten allah için çabalayan, kalbi İslam için çarpan bir insanın yüreğinin derinlerinden gelen bir çağrı! Yazar, ne kadar da güzel özetliyor kitabını: İçerisine hüznümü serpiştirdiğim, sevgi ve vefakarlık duygularıyla bezediğim bu sözleri, kalbimin derinliklerinden coşup gelerek sizlere hitaben kaleme alıyorum. Biliyorum ki sizler hakkı arar Allah'ın kitabından ve rasulu sallalahu aleyhi ve sellem'in sünnetin
5 TL. 10 TL.
 %  50
Ehl-i Beyt Fazileti ve Yüce Makamı
Bu hacmi küçük ama muhtevası büyük eserde, ehl-i beyt ve sahabe hakkında doyurucu bilgiler bulacaksınız.
5 TL. 10 TL.
 %  50
Ehl-i Beyt ve Sahabe Arasındaki Rahmet Bağı
Kalplerinizde sahabeye karşı en ufak bir hoşnutsuzluk varsa, onu kalplerimizden çıkarıp atmalıyız. Çünkü onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmışlar ve ona arkadaşlık ederek sahabi olma şerefi kazanmışlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem onları eğitmiş, onlara bilmedikleri şeyleri öğretmiş ve onları terbiye etmiştir. Onlarla birlikte kafirlere karşı savaşmış ve onlar da ona yardım etmişlerdir.
5 TL. 10 TL.
 %  50
Ehl-i Beyt ve Hakları
Allah Teala, Peygamberinin ehl-i beytine bazı haklar tanımış ve onlara bazı faziletler ihsan etmiştir. Onların haklarını ve faziletlerini kabul etme noktasında ehl-i sünnet, bu hak ve faziletlerini kabul etme noktasında ehl-i sünnet, bu hak ve faziletleri kabul eder, ifrata ya da tefrite düşmeden gereklerini yerine getirirken; muhalifleri ise bu hususta birbirine zıt iki uç noktada yer almıştır. Bazıları bu haklara yenilerini eklemiş, o hak sahiplerini bu alemlerin Rabbinin derecesine çıkarmıştır. Bazıları
5 TL. 10 TL.
 %  50
Zadu'l Mead'den Seçmeler
Zadu'l-Mead'den Seçmeler PEYGAMBER' İN SÜNNETİNDE AHİRET AZIĞI Bazı cahillerin bid'ati kendileri için bir yöntem haline getirdikleri, dini anlamanın azaldığı ve tamamen terk edilmese de sünnete uymanın nadir hale geldiği bir zamanda, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlî ve fiilî sünnetlerini -bize emredildiği tarzda- hem onun hem de ashabının uyguladığı biçimde tatbik etmemiz ve ona sarılmamız; hepimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. İşte bu noktadan hareket eden yazar, bu eseri
7.5 TL. 15 TL.
 %  50
Rahmet Peygamberi
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tüm yönleriyle anlatan bu eser; hazırlık, inceleme,telif ve tahkim süreçlerinden geçen uzun bir çabanın ardından ortaya çıkmış olup çok fazla ayrıntıya girmediği gibi konuyu da uzatmamış, basit ve sade bir üslupla, anlaşılır bir tarzda yazılmıştır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i pek çok insan anlatmış; ona tâbi olan ve inananlar ondan söz etmiş, ancak onun sahip olduğu engin şöhrete rağmen hâlâ hayatı gerektiği gibi idrak edilememiştir. Bunun sebebi de
42.5 TL. 85 TL.
 %  50
Cibril Hadisi Şerhi; İslam, İman ve İhsan
Bir Müslüman için Allah'ın (İslâm'ın) hükümlerini öğrenebileceği kaynaklardan biri de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetidir. Yani hadis-i şerifleridir. Yüce Allah, kendisiyle vahiylerini gönderdiği meleği Cebrail ile Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki konuşmaları (soru-cevabı) kapsayan ?Cibril hadisi vasıtasıyla bize insanlık için çok önemli üç kavramı beyan etmektedir: İslâm, İman ve İhsan. Müslümanlar bu kavramları anlayarak uygular ve dünya hayatını bunlar
11 TL. 22 TL.
 %  50
Gençler İçin İstikamet Yolu
?İslam'a sımsıkı sarılmak, ?İslâm'ın çizgisinde gitmek ve ?dosdoğru olmak şeklinde özetlenebilen istikamet, tevhid üzere Allah ve Rasûlünün emir ve nehiylerine itaat ederek farzları eda etmek, ubudiyeti/ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, Allah'ı sevmek ve itaate sarılıp masiyeti terk etmeyi kapsar. Kişinin; hem bu dünyada geniş rızık, hakiki saadet, kalb huzuru ve sekinet bularak, hem de öteki dünyada naim cennetlerine kavuşarak her iki cihanda mutlu bir hayat yaşaması için istikamet üzere/dosdoğru ol
10 TL. 20 TL.
 %  50
Haricilik; ve Sakınılması Gereken Bazı Özellikleri
Haricilik ve ve Sakınılması Gereken Bazı Özellikleri Haricilerin tuzağına düşmemek için onların aşağıda sayılan özelliklerine karşı dikkatli olmalıyız: Büyük günah işleyenleri tekfir eder ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylerler... Müşrikleri ve putperestleri bırakıp Müslümanlarla savaşır ve onları öldürürler... Ümmetin büyüklerine ve ileri gelenlerine karşı büyüklenir ve küstahlık ederler... Adil müslüman yöneticilere başkaldırırlar... Hıyaneti, vaadleri ve emanetleri önemsemez, hafife alırlar... Din
8 TL. 16 TL.
 %  50
Hidayet; İnsanların Hidayetine Vesile Olmak
Yüce Allah'a davet etmek, en üstün amellerden, en değerli ibadetlerden ve en önemli görevlerdendir. Zira yüce Allah, kulları içinden seçtiği nebi ve rasûlleri, bu görevi yerine getirmeleri için göndermiş; davetin, peygamberlerin yoluna uyanların şiarı olduğunu da belirtmiştir. Hiç şüphesiz, Allah'ın seçkin kulları davete çok önem vermişler ve insanların karanlıklardan aydınlığa çıkmaları için çokça çaba harcamışlardır. Allah'a şükür ki, onların yolundan giden birtakım insanlar hâlâ mevcuttur. Ancak, Müslüm
12.5 TL. 25 TL.
 %  50
Kaza ve Kadere İman
KAZA VE KADERE İMAN,İMAN'IN ŞARTI, TEVHİDİN EKSENİ VE DENGESİ, DİNİN TEMELİ VE ÇATISIDIR! Kadere iman, imanın şartlarından biridir ve ihsanın temelidir.?Kader, Allah'ın kudreti demek olduğu için kadere iman eden, Allah'ın kudretine iman etmiş; onu yalanlayan da Allah'ın kudretini yalanlamış olur. Her ne kadar ?yaratılıştan bilinmekte ise de şer'î naslar çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış olsa da kader konusu itikad konularının en karmaşık olanıdır. Bu yüzden hem geçmişte hem de günümüzde kade
15 TL. 30 TL.
 %  50
Kurtuluş Yolu İhlas
Kulun sadece yüce Allaha yönelmesi, başkasına yönelmemesi anlamına gelen ihlas, kulun amellerinin en üstünü ve en değerlisi olan kalple ilgili amellerin başıdır. İhlas, amelin kabul edilmesinin iki şartından biridir. Çünkü o olmadan bir kimsenin yakınlık vesilesi olan ibadeti kabul edilmez. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyuruyor: Allah, amelin ancak ihlaslı olanını ve onunla zatı kastedileni kabul eder.
7.5 TL. 15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 237 kayıt bulunmuştur Gösterilen 140-160 / Aktif Sayfa : 8