Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 237 kayıt bulunmuştur Gösterilen 220-240 / Aktif Sayfa : 12
 %  50
Selef İmamlarının Akîdesi
Prof. Dr. el-Humeyyis Selef-i Salihîn döneminde ilim, takva, zühd, ihlas, istikamet ve buna benzer vasıfları ile ünlenmiş öncü imamlardan Ebû Hanîfe, Evzaî, Sevrî, Malik, İbnul-Mubârek, İbn Uyeyne, Şafiî, Humeydî, Bişr b. el-Haris, İbnul-Medinî, Ebu Sevr, Ahmed b. Hanbel, Buhârî, ez-Zuhlî, Ebû Zura er-Razî, Ebû Hatim er-Razî, İbn Ebî Hatim, İbn Cerîr, Ebû Bekr b. Ebî Dâvûd, Nasr el-Makdisî, el-Kadir billah, el-Haşimî, es-Sabûnî, Hatib el-Bağdadî, ez-Zencânî, el-Kelûzânî, el-Kercî, es-Silefî rahmetullahi ale
7 TL. 14 TL.
Tükendi
 %  50
Hanımların Özel Halleriyle İlgili 60 Fetva
Kadınların özel halleri nelerdir? Kadından gelen akıntı ve bu akıntının hükmü nedir? Nifas (lohusalık) ve nifasın hükmü nedir? Hayız ve hayızın hükmü nedir? İshaze ve istihaze kanının hükmü nedir? Bu hallerdeyken ibadet edilebilir mi? Namaz, Oruç ve Kur'an okuma gibi ibadetler yapılabilir mi?
3.5 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  50
50 Meşale
Bu kitabın müellifi Prof. Dr. Abdulkerim Bekkar hoca, hem davetçi bir eğitimci, hem de şeri ilimlerde uzman bir âlimdir. Kendisi uzun yıllardır gençlere dönük eğitim ve davet faaliyetleri yürütmektedir. Bu tecrübesi kitabına da yansımıştır.Kitap özellikle gençler için, gençlerin yapması gerekenler için yazılmış olmakla birlikte kendi çocuklarını veya diğer gençleri eğitme uğraşısı içinde olan anne-babalara, eğitimcilere ve davetçilere de çok önemli ve değerli bilgiler vermekte; onların yolunu aydınlatmaktad
12.5 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  50
Dua ve Tevhid
Elinizdeki kitapçık, yazarın ulûhiyet tevhidi ile ilgili konularda özellikle kabir ve türbelerde işlenen şirki beyan etmeyi hedeflediği üç risalesinin bir araya derlenmesi ile meydana gelmiştir. Değerli yazar ilk risalesinde Allahtan başkasına yalvarıp dua etmenin büyük şirk olduğuna dair delilleri ve konu hakkındaki başta dört mezhep imamının ve diğer imamların icmaını ele almıştır. Yazarın ikinci risalesi, kabirlerin yanında Allaha dua edip yalvarmanın bidat olduğuna dairdir. Üçüncü risalede ise, kabirler
10 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  50
En Hayırlı İnsanın Eşsiz Özellikleri
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevenin, onun emrettiğini yapması, haber verdiğini tasdik etmesi, menettiğinden sakınması, Allaha ancak onun gösterdiği şekilde ibadet etmesi gerekir. Bu kitapta: Rasulullah sevgisi ve ona duyulan özlem; Onun şemail, özellik ve mucizelerinden bazıları; öğretmen oluşu ve nur saçan hayatından bazı örnekler verilmektedir.
9 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  50
İlim Tahsilinde Temel Kurallar
Elinizdeki eser, islam ümmetinin ilmi tahsil etme yolundaki tarihi tecrübesini, kısaca sekiz ana başlıkta sunmaktadır. Günümüzde, herhangi bir usûl ve yöntem izlemeksizin, ilmi; kitaplardan tahsil etmeye çalışan, hatta kitaplar vasıtasıyla elde ettikleri kısır bilgilerle ümmetin ilmî mirasını hiçe sayan, başta dört mezhep imamı olmak üzere ümmetin büyük imamlarına yönelik saygısız tutumlar sergileyen ilim heveslisi bazı gençlerin hatalarına dikkat çekmekte ve ilim tahsiline başlayan gençlere bu tarihi tecrü
7.56 TL. 15.12 TL.
Tükendi
 %  50
İbadetlerde Şer-i Ölçü
Bu kitap, Şeyhulislam İbn Teymiyyenin yazmış olduğu değerli eserlerden biridir. Zira bu küçük risalede, selefin amelleri ve ibadetleri konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tâbi olmadaki gayretleri hakkında hassas ilkeler yer almaktadır. Yine bu eserde, selefin; tevhid inancını salihlerin eserlerini yüceltmekten kaynaklanan şirkten koruma konusundaki gayretlerinden de söz edilmektedir. Aynı şekilde onların ibadetlere bidat merasimler eklememe konusundaki gayretlerini de işlemektedir. İşte bu değe
8 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  50
Peygambersiz Kur'ancılar (Ciltli); ve Kur'an'ın Anlaşılıp Yaşanmasında Sünneti Değersizleştirme Gayretleri
Kurâncılar' Mealciler, 'Hadis/Sünnet İnkarcıları veya Akılcılar denilen kişiler. Kuranı temel aldıklarını söylerken aslında hadisi İnkâr ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i değersizleştiriyor, dolayısıyla İslâm'ın temelini sarsıyorlar. Sünneti devreden çıkartmak İstiyorlar ki, Allah'ın kelamı olan ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklamalarıyla anlaşılan Kur'ân'ı kendi akıl ve mantıklarıyla açıklayabilsinler. Bu da iblis'in, Rabbinin huzurunda yaptığı iştir. O, Rabbinin verdiği emr
42.5 TL. 85 TL.
Tükendi
 %  50
İlim Talebesinin Süsü
Bilinmektedir ki, her ilmin elde etme yöntemi, usûl ve adâbı vardır. İlim şphesiz ki kitaplardan değil ehlinden alınır. Bekr. b. Abdullah Ebû Zeydin Hilyetu Tâlibil-İlm (İlim talebesinin süsü) adlı bu küçük hacimli çalışması, faydalı eserlerden olması, içerdiği ve böylesi hacimdeki bir başka eserde bulunmayan; ilim talebi usûlleri, ahlak kuralları, değerli yönlendirme ve uyarılar bakımından hiçbir ilim talebesinin vazgeçemeyeceği bir eser olması nedeniyle ilim talebinde bulunan kardeşlerimiz için aydınlatı
4 TL. 8 TL.
Tükendi
 %  50
Tefsir Usulune Giriş
Kuranı anlamak önemli olduğu gibi doğru anlamak da çok önemlidir. Tarih boyunca çıkan sapkın fırkaların Kurandan kendilerine delil getirmesi Kuranın yanlış anlaşılabileceğini ortaya koyan bir gerçektir. Kuranı anlama yolunda atılacak ilk adımları muteber eserlerden ortaya koyan İbn Useymin elimize bu kitapla oldukça önemli kriterler vermektedir.
3 TL. 6 TL.
Tükendi
 %  50
Sahabeden Öğütler
Sahabe, dini bizzat Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemden alan ve insanlık tarihinde benzeri olmayan eşsiz nesildir. Çünkü onları, hidayet ve hayrı dünyanın her tarafına götürmek ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin ashabı olmak için Allah Teâlâ seçmiştir. Bu sebeble, onların yaşantıları ve sözleri, her Müslüman için önemli bir kaynaktır. Zira onların sözleri müslümanı en iyi zamana, Asr-ı Saadete götürür. Müellif de onların bu yol göstericiliğini vurgulamak ve bizlere de ışık olması için onlard
15 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  50
Esmau'l Husna; Onunla Allah'a Dua Edin
Esmau'l-Husna konusu; bu konu hakkında yazılan eserlerin ve bu konuda yazanların çok olmasına rağmen, hakkını vererek yazılmaya ve ehl-i sünnet çizgisinde incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden de elinizdeki eserin yayınlanmasına yayınevimizin heyeti tarafından karar verilmiştir. Ayrıca bu eserin yayınlanmasının bir sebebi de yazarıdır. Çünkü müellif, bu konuların vâkıfı olan usta bir kalem, Allah'ın güzel isimlerini yaşayarak hayatında uygulayan Rabbanî bir alim ve tüm eserleri ehl-i sünnet çiz
50 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  50
40 Hadis (Cep Boy, Türkçe-Arapça)
Herkes, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ezberlenmesi gereken ve dört mezheb alimleri tarafından da muteber kabul edilen kırk hadisi kapsayan bu eser, adeta İslâm'ı ana çizgileriyle anlatmaktadır.
4 TL. 8 TL.
Tükendi
 %  50
İslami Açıdan Dost ve Düşmanlık
İslam bağlarının en sağlamlarından biri de hiç şüphesiz ki Allah için sevmek Allah için buğz etmektir. Allah için sevmek dostluğu Allah için buğz etmek ise düşmanlığı sonuç verir. Bu da Lâ ilâhe illallah şehadetinin bir gereğidir. Yazar kitabında dostluk ve düşmanlığın akîde ile bağını ve bunların gereklerini delilleri ile arz etmiştir. Ayrıca kafirlere dostluk yapmak olmadığı halde böyle zannedilebilecek bazı hususlara işaret eden yazar, kafirleri veli edinmenin dünya ve ahiret sonuçlarını da zikretmektedi
7.5 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  50
Kur'ân'ı Anlamada Temel Esaslar
Büyük İslam alimi Abdurrahman es-Sadiye ait bu eser dinin iki temel kaynağından biri olan Kuranı anlama hususunda geçmişte ve günümüzde ortaya konulmuş çabaların derli toplu bir şekilde ve kurallar, ölçüler, kâideler halinde sunumudur. Müellif son asrın benzersiz tefsiri Tefsirus-Sadide bizzat uygulamalı örneğini verdiği bu temel esaslar Kuranı anlama ve manalarını kavramayolunda çaba gösteren her seviyeden insana işık tutacak ve Kuran talebelerinin el kitabı olacaktır.
9 TL. 18 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 237 kayıt bulunmuştur Gösterilen 220-240 / Aktif Sayfa : 12