Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 244 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  50
Müslüman Ebeveynin El Kitabı
MÜSLÜMAN EBEVEYNİN EL KİTABI Modern dünyanın kirli hileleri karşısında evlatlarımızı günahtan, hatadan ve kötü davranışlardan koruma yolunda rehber olması ümidiyle hazırlanan bu kitap, çocuk terbiyesi konusunda gafil kaldığımız birçok konuya deliller ışığında açıklık getirerek ideal terbiye yolunda bilinçlendirmektedir. Eser; Kur’an’dan, sahih hadislerden, selefin seçkin imamlarının sözlerinden, “deliller ve yaşanmış ibretlik anılar” üzerinden çocuk terbiyesini işlemekte olup her ebeveynin sevip okuyabilece
10 TL. 20 TL.
 %  50
İslamî Açıdan Müzik ve Teganni
Müzik ve çalgı aletlerinin hükmü çağdaş ilim adamları arasında tartışma konusudur. Kuran ve sünnete dönmek ve bu ikisini selef-i salihîn anlayışı ile anlama yolu olan ehl-i sünnet vel-cemaat alimleri müzik ve çalgı aletleri hakkında hükmü açıkladıkları bir çok risaleler ve kitaplar kaleme almışlardır. Müzik ve çalgı aletlerinin hükmünü açıklayan eserlerin özeti mahiyetindeki bu kitap konu ile ilgili bir çok delile ve ilim ehlinin görüşlerine yer vermektedir.
4 TL. 8 TL.
 %  50
Saliha Eş Nasıl Olmalı
Saliha hanım mümindir ; hanif şeriatın öğretilerini, saf inancı , yüksek ahlakı ve güzel yaşam tarzını yaşantısıyla açıklayan bir eştir. Bu risale, ailelerimizin nur içinde olmasını isteyen, birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ve sağlam esaslar üzerine kurulan müslüman ailenin bireylerine, özellikle de ailenin temel taşı olan saliha/ideal hanımlara bir vasiyettir: Ki saliha hanım: * Toplumumuzda çeşitli fitne kasırgalarının dalgalandığı zamanlarda da salih erkeğin en iyi yardımcısıdır. Onun sayesinde hem toplu
8.5 TL. 17 TL.
 %  50
İbn Kayyım Külliyatı'ndan Seçmeler 2 Cilt; Güzide Sözler Değerli Faydalar
* Elinizdeki eser insanlar için Allah'a giden yolda (sülûkta) ihtiyacı olan şeyleri toplayan bir nevi ilm-i hal hüviyetindedir. * Çünkü büyük alim İbn Kayyım el-Cevziyye'nin yazdığı eserler arasından davet, eğitim, terbiye ve kalp amelleri konusunda bilinmesi gerekenlerin seçilerek bir araya getirilmesiyle oluşmuş çok faydalı bir başvuru kaynağıdır. * Yazar, bir konuya odaklanınca öncelikle o konuyu izah etmekte, sonra Kur'ân-ı Kerim'den, ardından Sünnetten delillerini sıralamakta ve izah edici örnekler ver
100 TL. 200 TL.
 %  50
Reyha'dan Başlayan Uyanış
* Reyha'dan yola çıkan bir kız, çeşitli sorunları, bilgisizliği, ilgisizliği, sistemsizliği ve çaresizliği kendine dert edinerek uyarmak için haykırıyor: Bu yayınla sesimin, toplumda bulunan kişilerin meclis adabını çiğneyerek ikişer ikişer konuştuğu ve seslerin birer uğultuya dönüştüğü o ortamlardan çok farklı olarak yalın bir biçimde birilerine ulaşabileceğine, içimdeki bu yangının nedeninin anlaşılabileceğine ve büyük bir farkındalık uyandırabileceğine inanıyorum.
10 TL. 20 TL.
 %  50
El-Ezkar: Peygamber (s.a.v.)'den Gelen Dualar ve Zikirler
Bu eser; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve selef-i salihînden gelen dualar ve zikirler, bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği gece ve gündüz ibadetleri, fıkhî hükümler ve ümmetin selefinin ve alimlerinin sözleri temel alınarak hallere, mekanlara ve zamanlara göre düzenlenip konulara ayrılmış bir şekilde bu mübarek kaynaktan kana kana içmesi için ümmetin istifadesine sunulmuştur.
50 TL. 100 TL.
 %  50
Akaid Risaleleri; Kabirler, Bid'atler ve Ölümü Hatırlama
Yazar, memleketimizin Osmanlı dönemi ilim adamlarından olan Manisa/Akhisarlı Molla Ahmed b. Muhammed efendidir. İmam Bağavînin Misbâhus-Sunne isimli eserinden seçtiği 100 adet hadisi müstakil olarak şerh etmiş ve kitabına Mecâlisul-Ebrâr ve Mesâlikul-Ahyâr adını vermiştir. Hanefî mezhebinin ilim adamlarının bu eserden övgü ile söz etmeleri sebebiyle değerli araştırmacı Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis bu kitaptan seçtiği dört risaleyi küçük bir kitapçık olarak neşretmiştir. Kabirlerin yanlarında namaz kılmanı
10 TL. 20 TL.
 %  50
el mustekbel li-haze'd-din
Bu kitap şu gerçekleri ortaya koymaktadır: *İslam, ilahi bir hayat sistemidir. *Genel olarak tüm insanlığın özel olarak da Siyonistlerin ve Hristiyanların İslam'ı vicdan ve ibadet alanına hapsetmeye ve İslam'ın insan hayatına müdahale etmesine mani olmaya dönük bütün girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. *Çünkü, bu yüce din, tabiatı gereği hayatın tek bir alanına hapsedilemez. *Zira, o kapsamlı ve eksiksiz bir hayat sistemidir. Ondan uzak düşen kimse Allah'tan başkasına kul- köle olur Bu kitap su ge
7.5 TL. 15 TL.
 %  50
İş Hayatında Çalışanlar İçin 40 Hadis
Bir isyerinde çalışan işçilerin ve memurların, erdemli ve ahlaklı bir hayat yaşamaları ve kurtuluşa ermek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ibret/öğüt alarak dikkat etmeleri gereken birçok şey vardır: *Çalışma saatlerine dikkat etmek * Verimli çalışmak, işini iyi yapıp zamanı iyi değerlendirmek * İşyerinde fitne, karışıklık ve sorun çıkarmamak *İşverenin ve iş arkadaşlarının haklarına riayet etmek *İşyerinde erdemli davranışlar sergilemek *İşverenler ve iş arkadaşları için daima
8 TL. 16 TL.
 %  50
Dört İmanın Akidesi; Soru - Cevaplı
Bu risale, tevhid, itikad esasları ve bunlarla ilgili meseleleri içeren özet bir risaledir. Bu risaledeki bilgiler, dört mezhep imamı (Îmam Ebû Hanife, Îmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel) ile onların takipçilerinin ve Ehl-i sünnet ve'l-cemaat akidesi üzerinde ittifak eden âlimlerin akideyle ilgili eserlerinden alınmıştır. Müslüman kardeşim! Bu dört mezhep imamından birine tabi olduğunda senin itikadın da mezhep imaminın itikadı ile aynı olmalı, dinî hükümler konusunda da mezhebinin imamına u
9 TL. 18 TL.
 %  50
Temel Bilgiler; Kurtuluş Yolları
Bu kitabı; yazar, imanî terbiyede zaafiyet; şeri bilgilerde eksiklik; davranış ve ibadet alanında doğruyu yanıştan ayırt edememe hali ortaya çıkmaması için alimlerin eserlerinden yararlanarak derleyip yayınlamıştır. Kitaptaki konular her Müslümanın bilmesi elzem olan iman esasları, imanın altı rüknü, taharet, namaz ve oruca dair önemli hükümlerle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerinin bir özetini ihtiva etmektedir. Ayrıca ezberlenebilecek kırk hadise ümmetin bazı büyük alimlerinin hayat
15 TL. 30 TL.
 %  50
Yoldaki İşaretler
Bu kitap, -gerçek anlamda- Allah'a giden ve O'na yükselen Yoldaki işaretleri gösteren; iki cihanda saadetin yolunu açıklayan bir akide, metod ve irşad kitabıdır... *Seyyid Kutub bu kitabı, bu ümmetin liderlik yolunu aydınlatmak için yazmış, eser büyük ilgi görmüş, bazı insanlar beğenip desteklerken bazıları tepki göstermiştir... *İste bu nedenlerden dolayı biz bu değerli kitabı yayınlamaya özel bir önem verdik ve onun yeni nesil arasında yayılmasını arzu ettik. Ki böylece yeni nesiller Seyyid Kutub'un arzu
12.5 TL. 25 TL.
 %  50
Namaz Kılma Şekli; Sahih Deliller Işığında
Şüphesiz ki amellerin en üstünlerinden biri namazdır. Ahirette ilk sorulacak soru ve kişinin Müslümanlığının kendisi olmayınca son bulacağı anahtardır da aynı zamanda namaz. Yüce Allah, Tevbe Sûresinde, esirlerin/müşriklerin serbest bırakılmasının şartlarını beyan ederken şöyle buyurmuştur: Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Bu, bir derece, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de sözünün kaynağıdır: Kişi ile șirk ve küfür arasında namazı terk etmek va
14 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  50
Kitabu'z - Zühd; Zahidlerin Yolu
Bu eser; çağdaşları ve sonraki İslâm alimleri tarafından övgüye mazhar olan değerli tabii Abdullah bin Mübarek'in hadisler Işığinda (1.200'u aşkın hadis) zühdü anlattığı ve konusunda en önde gelen kaynaklardan biridir. Müellif, Peygamber'in, ashabın ve tåbiînin ibadet, ihlas, tevekkül, doğruluk, tevazu, kanaat, rıza gibi ahlâki konulara dair tavsiyelerini; tefekkür, zikir, huşû gibi ibadetlerle ilgili tavsiyelerini ve insanlarla ilişkiler konusundaki tavsiyelerini içeren hadisleri ve sözleri on bir bölüm al
45 TL. 90 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 244 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1