Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 238 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  50
Müslüman Ebeveynin El Kitabı
MÜSLÜMAN EBEVEYNİN EL KİTABI Modern dünyanın kirli hileleri karşısında evlatlarımızı günahtan, hatadan ve kötü davranışlardan koruma yolunda rehber olması ümidiyle hazırlanan bu kitap, çocuk terbiyesi konusunda gafil kaldığımız birçok konuya deliller ışığında açıklık getirerek ideal terbiye yolunda bilinçlendirmektedir. Eser; Kur’an’dan, sahih hadislerden, selefin seçkin imamlarının sözlerinden, “deliller ve yaşanmış ibretlik anılar” üzerinden çocuk terbiyesini işlemekte olup her ebeveynin sevip okuyabilece
10 TL. 20 TL.
 %  50
Saliha Eş Nasıl Olmalı
Saliha hanım mümindir ; hanif şeriatın öğretilerini, saf inancı , yüksek ahlakı ve güzel yaşam tarzını yaşantısıyla açıklayan bir eştir. Bu risale, ailelerimizin nur içinde olmasını isteyen, birbirine sıkı sıkıya bağlı olan ve sağlam esaslar üzerine kurulan müslüman ailenin bireylerine, özellikle de ailenin temel taşı olan saliha/ideal hanımlara bir vasiyettir: Ki saliha hanım: * Toplumumuzda çeşitli fitne kasırgalarının dalgalandığı zamanlarda da salih erkeğin en iyi yardımcısıdır. Onun sayesinde hem toplu
8.5 TL. 17 TL.
 %  50
İbn Kayyım Külliyatı'ndan Seçmeler 2 Cilt; Güzide Sözler Değerli Faydalar
* Elinizdeki eser insanlar için Allah'a giden yolda (sülûkta) ihtiyacı olan şeyleri toplayan bir nevi ilm-i hal hüviyetindedir. * Çünkü büyük alim İbn Kayyım el-Cevziyye'nin yazdığı eserler arasından davet, eğitim, terbiye ve kalp amelleri konusunda bilinmesi gerekenlerin seçilerek bir araya getirilmesiyle oluşmuş çok faydalı bir başvuru kaynağıdır. * Yazar, bir konuya odaklanınca öncelikle o konuyu izah etmekte, sonra Kur'ân-ı Kerim'den, ardından Sünnetten delillerini sıralamakta ve izah edici örnekler ver
85 TL. 170 TL.
 %  50
Reyha'dan Başlayan Uyanış
* Reyha'dan yola çıkan bir kız, çeşitli sorunları, bilgisizliği, ilgisizliği, sistemsizliği ve çaresizliği kendine dert edinerek uyarmak için haykırıyor: Bu yayınla sesimin, toplumda bulunan kişilerin meclis adabını çiğneyerek ikişer ikişer konuştuğu ve seslerin birer uğultuya dönüştüğü o ortamlardan çok farklı olarak yalın bir biçimde birilerine ulaşabileceğine, içimdeki bu yangının nedeninin anlaşılabileceğine ve büyük bir farkındalık uyandırabileceğine inanıyorum.
10 TL. 20 TL.
 %  50
El-Ezkar: Peygamber (s.a.v.)'den Gelen Dualar ve Zikirler
Bu eser; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve selef-i salihînden gelen dualar ve zikirler, bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği gece ve gündüz ibadetleri, fıkhî hükümler ve ümmetin selefinin ve alimlerinin sözleri temel alınarak hallere, mekanlara ve zamanlara göre düzenlenip konulara ayrılmış bir şekilde bu mübarek kaynaktan kana kana içmesi için ümmetin istifadesine sunulmuştur.
40 TL. 80 TL.
 %  50
Akaid Risaleleri; Kabirler, Bid'atler ve Ölümü Hatırlama
Yazar, memleketimizin Osmanlı dönemi ilim adamlarından olan Manisa/Akhisarlı Molla Ahmed b. Muhammed efendidir. İmam Bağavînin Misbâhus-Sunne isimli eserinden seçtiği 100 adet hadisi müstakil olarak şerh etmiş ve kitabına Mecâlisul-Ebrâr ve Mesâlikul-Ahyâr adını vermiştir. Hanefî mezhebinin ilim adamlarının bu eserden övgü ile söz etmeleri sebebiyle değerli araştırmacı Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis bu kitaptan seçtiği dört risaleyi küçük bir kitapçık olarak neşretmiştir. Kabirlerin yanlarında namaz kılmanı
10 TL. 20 TL.
 %  50
el mustekbel li-haze'd-din
Bu kitap şu gerçekleri ortaya koymaktadır: *İslam, ilahi bir hayat sistemidir. *Genel olarak tüm insanlığın özel olarak da Siyonistlerin ve Hristiyanların İslam'ı vicdan ve ibadet alanına hapsetmeye ve İslam'ın insan hayatına müdahale etmesine mani olmaya dönük bütün girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. *Çünkü, bu yüce din, tabiatı gereği hayatın tek bir alanına hapsedilemez. *Zira, o kapsamlı ve eksiksiz bir hayat sistemidir. Ondan uzak düşen kimse Allah'tan başkasına kul- köle olur Bu kitap su ge
7.5 TL. 15 TL.
 %  50
Temel Bilgiler; Kurtuluş Yolları
Bu kitabı; yazar, imanî terbiyede zaafiyet; şeri bilgilerde eksiklik; davranış ve ibadet alanında doğruyu yanıştan ayırt edememe hali ortaya çıkmaması için alimlerin eserlerinden yararlanarak derleyip yayınlamıştır. Kitaptaki konular her Müslümanın bilmesi elzem olan iman esasları, imanın altı rüknü, taharet, namaz ve oruca dair önemli hükümlerle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerinin bir özetini ihtiva etmektedir. Ayrıca ezberlenebilecek kırk hadise ümmetin bazı büyük alimlerinin hayat
15 TL. 30 TL.
 %  50
Namaz Kılma Şekli; Sahih Deliller Işığında
Şüphesiz ki amellerin en üstünlerinden biri namazdır. Ahirette ilk sorulacak soru ve kişinin Müslümanlığının kendisi olmayınca son bulacağı anahtardır da aynı zamanda namaz. Yüce Allah, Tevbe Sûresinde, esirlerin/müşriklerin serbest bırakılmasının şartlarını beyan ederken şöyle buyurmuştur: Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Bu, bir derece, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de sözünün kaynağıdır: Kişi ile șirk ve küfür arasında namazı terk etmek va
14 TL. 28 TL.
 %  50
Kitabu'z - Zühd; Zahidlerin Yolu
Bu eser; çağdaşları ve sonraki İslâm alimleri tarafından övgüye mazhar olan değerli tabii Abdullah bin Mübarek'in hadisler Işığinda (1.200'u aşkın hadis) zühdü anlattığı ve konusunda en önde gelen kaynaklardan biridir. Müellif, Peygamber'in, ashabın ve tåbiînin ibadet, ihlas, tevekkül, doğruluk, tevazu, kanaat, rıza gibi ahlâki konulara dair tavsiyelerini; tefekkür, zikir, huşû gibi ibadetlerle ilgili tavsiyelerini ve insanlarla ilişkiler konusundaki tavsiyelerini içeren hadisleri ve sözleri on bir bölüm al
35 TL. 70 TL.
 %  50
İş Hayatında Çalışanlar İçin 40 Hadis
Bir isyerinde çalışan işçilerin ve memurların, erdemli ve ahlaklı bir hayat yaşamaları ve kurtuluşa ermek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ibret/öğüt alarak dikkat etmeleri gereken birçok şey vardır: *Çalışma saatlerine dikkat etmek * Verimli çalışmak, işini iyi yapıp zamanı iyi değerlendirmek * İşyerinde fitne, karışıklık ve sorun çıkarmamak *İşverenin ve iş arkadaşlarının haklarına riayet etmek *İşyerinde erdemli davranışlar sergilemek *İşverenler ve iş arkadaşları için daima
8 TL. 16 TL.
 %  50
Dört İmanın Akidesi; Soru - Cevaplı
Bu risale, tevhid, itikad esasları ve bunlarla ilgili meseleleri içeren özet bir risaledir. Bu risaledeki bilgiler, dört mezhep imamı (Îmam Ebû Hanife, Îmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel) ile onların takipçilerinin ve Ehl-i sünnet ve'l-cemaat akidesi üzerinde ittifak eden âlimlerin akideyle ilgili eserlerinden alınmıştır. Müslüman kardeşim! Bu dört mezhep imamından birine tabi olduğunda senin itikadın da mezhep imaminın itikadı ile aynı olmalı, dinî hükümler konusunda da mezhebinin imamına u
9 TL. 18 TL.
 %  50
Yoldaki İşaretler
Bu kitap, -gerçek anlamda- Allah'a giden ve O'na yükselen Yoldaki işaretleri gösteren; iki cihanda saadetin yolunu açıklayan bir akide, metod ve irşad kitabıdır... *Seyyid Kutub bu kitabı, bu ümmetin liderlik yolunu aydınlatmak için yazmış, eser büyük ilgi görmüş, bazı insanlar beğenip desteklerken bazıları tepki göstermiştir... *İste bu nedenlerden dolayı biz bu değerli kitabı yayınlamaya özel bir önem verdik ve onun yeni nesil arasında yayılmasını arzu ettik. Ki böylece yeni nesiller Seyyid Kutub'un arzu
12.5 TL. 25 TL.
 %  50
Gençler İçin İstikamet Yolu
İslam'a sımsıkı sarılmak İslam'ın çizgisinde gitmek ve dosdoğru olmak şeklinde özetlenebilen istikamet, tevhid üzere Allah ve Rasûlünün emir ve nehiylerine itaat ederek farzları eda etmek, ubudiyeti ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, Allah'ı sevmek ve itaate sarılıp masiyeti terk etmeyi kapsar.Kişinin; hem bu dünyada geniş rızık, hakiki saadet, kalb huzuru ve sekinet bularak, hem de öteki dünyada naim cennetlerine kavuşarak her iki cihanda mutlu bir hayat yaşaması için istikamet üzere dosdoğru olması gere
10 TL. 20 TL.
 %  50
Sorulu-Cevaplı Şia İtikadı 12 İmamcı İmamiyye Şiasının İtikadı
Hiç şüphesiz ki İslam dininin, hatta bütün hanif dinlerin temeli tevhiddir. Yani Allah'ı birlemektir. Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna, eşinin benzerinin ve ortağının olmadığına, yalnız Ona ibadet edilip yalnız Ondan yardım dileneceğine iman etmektir. Asla şirk koşmamak ve hiçbir kimseyi kurumu veya varlığı Onun konumuna getirmemektir. İtikadın bu en önemli konusunda hata yapmamak, yanlış anlamaya sebep olacak iddialar ortaya atmamak, imanı zedeleyecek inançlara kapılmamak gerekir. Şia inancını da bu kapsa
17.5 TL. 35 TL.
 %  50
Dört Mezhep Arasında / Akide Birliği
Ümmetin üzerinde icma ettiği asıl ve kaynaşmasını sağlayan esas; akide birliğidir. Onlar, coğrafî ve siyasî sınırlar ayrı olsa da, dilleri ve yurtları farklı olsa da paylaştıkları ortak akideyle tek bir ümmettirler. Allah celle celâluhu'nun nimetlerindendir ki, ümmetin yaşamında akide birliğini sağlayan unsurlar gayet sağlam ve canlı olarak devam etmektedir. Ümmet, Rabbinin Kitabı ve Peygamberinin sünneti sayesinde topluca sapıklığa düşmekten korunmuştur. Ümmet; Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in,
12.5 TL. 25 TL.
 %  50
Tevhid Peygamberlerin, Selefin ve Çağdaşların Işığında
Tevhid kavramı, ilk üç asırdaki fazile sahibi ilk Müslümanlar (sahabe-tabiın-tebe-i tabiın ve dört imam) tarafından bilinmekteydi. Yöneticilerin ve alimlerin çabaları, tevhidi, peygamberimiz Muhammed sallallahu ve aleyhi ve sellem'den aldıkları anlayışla yayma esasına dayanmaktaydı.Fakat müslümanlar arasında tevhid mefhumuna halel getirenler ve tevhidin sadece Allah'ı tanımakla, O'nun yaratan, rızık veren ve yöneten olduğunu bilmekle sınırlı kaldığını zanneden kimseler türeyince yüce Allah, İslam ümmetine,
11 TL. 22 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 238 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1